VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") vydané dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vztahují na smlouvy uzavřené zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu (www.padesatosm.cz) umístěného na webovém rozhraní www.padesatosm.cz (dále jen "Webové rozhraní", příp. "Internetový obchod") mezi

fyzickou osobou - podnikatelem

Ing. Filip Radkovský, IČ 05593671, adresou sídla Šámalova 728/86, 615 00, Brno - Zábrdovice,

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím.


I. Definice pojmů

1. "Internetový obchod" - Server na adrese www.padesatosm.cz, prostřednictvím něhož je zprostředkováván nákup a prodej Zboží Prodávajícího; provozovatelem Internetového obchodu je Prodávající.

2. "Zboží" - Movitá věc - láhev vína, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodě. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a je zobrazena na fotografii. U každého Zboží je uvedená bližší specifikace a cena za jeden (1) kus.

3. "Karton" - celkem šest (6) kusů Zboží v přepravní krabici.

4. "Minimální objednávka" - jeden (1) Karton Zboží. Výjimky z této minimální objednávky jsou uvedeny v popisu Zboží přímo v Internetovém obchodě.

5. "Prodávající" - Ing. Filip Radkovský, IČ 05593671, adresou sídla Šámalova 728/86, 615 00, Brno - Zábrdovice.

6. "Kupující" - Fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.

7. "Podnikatel" - Ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

8. "Spotřebitel" - Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

9. "Kupní smlouva" - Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu uzavřená v souladu s těmito obchodními podmínkami, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouvu je možno uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

Kupní smlouva a právní vztahy s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "ObčZ"), zejména ustanoveními § 2079 a násl. ObčZ. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související navíc i ust. § 1810 ObčZ a násl. o závazcích ze smluv uzavřených se spotřebitelem.

10. "Předmět prodeje" - Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.

11. "Kupní cena" - Peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

Druhou složkou Kupní ceny jsou náklady na odeslání, které při dodání v rámci území České republiky:

  • Zaslání Zboží prostřednictvím služeb obchodní společnost MESSENGER a.s., IČ 27575896, činí 130,- Kč bez DPH (21 %) za jeden (1) Karton Zboží. Každý další Karton = cena za jeden (1) Karton Zboží + 55,- Kč (tzn. při objednávce dvou (2) Kartonů bude činit cena za dopravu 185,- Kč bez DPH, při objednávce tří (3) Kartonů bude činit cena za dopravu 240,- Kč bez DPH atd.) Cena za dopravu se bezvýhradně řídí aktuálně platným ceníkem dopravy spol. MESSENGER a.s., IČ 27575896. Z tohoto důvodu si Prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy, pokud dojde ke změně ceny dopravy u dopravní společnosti MESSENGER a.s., IČ 27575896.

12. "Místo určení" - místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje, které je specifikováno následujícími údaji: jméno a příjemní Kupujícího, příp. označení obchodní společnosti Kupujícího, název obce, název ulice, číslo popisné nebo číslo orientační, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo.


II. Úvodní ustanovení

1. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět prodeje a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.

2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní Kupující stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

3. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Kupujícího se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.


III. Proces uzavírání Kupní smlouvy

Proces uzavírání Kupní smlouvy se skládá z následujících fází: 

1. Na Webovém rozhraní je uveden seznam Zboží včetně popisu hlavních vlastností zboží. U Zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o návrh Prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 ObčZ.

2. Kupující si ze Zboží nabízeného v Internetovém obchodě vybere Zboží, o jehož koupi má zájem. Kupující si vybere počet Zboží a svůj výběr potvrdí kliknutím na odkaz "Přidat do košíku".

3. Kliknutím na nabídku v hlavním menu (konkrétně ikona umístěná na Webovém rozhraní vpravo nahoře) označenou jako "Košík" se Kupujícímu zobrazí přehled Zboží, které vložil do Košíku a zároveň cena za objednané Zboží. Po kontrole vybraného zboží si Kupující vybere způsob dopravy zakliknutím zvoleného způsobu. Po zvolení dopravy se Kupujícímu dole ve formuláři objeví položka "Cena celkem", která Kupujícího informuje o konečné ceně, kterou za Zboží společně s dopravou zaplatí. Po potvrzení tlačítkem "Přejít k pokladně" se objeví formulář, do něhož je Kupující povinen vyplnit fakturační údaje za účelem uzavření Kupní smlouvy. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (dodací a případně fakturační).

4. Po vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři je Kupující povinen před potvrzením celé objednávky kliknutím na tlačítko "Objednat" překontrolovat správnost jím vyplněných údajů a správnost jím objednaného zboží (zejm. počet kusů, metráž látky atp.). Ve fázi před kliknutím na tlačítko "Objednat" může Kupující kdykoli svou objednávku Zboží upravit, příp. změnit jím zadané údaje do objednávkového formuláře.

5. Potvrzením vyplněného objednávkového formuláře a zaškrtnutím políčka "Přečetl/a jsem si Obchodní podmínky a souhlasím s nimi." Kupující akceptuje objednávkový formulář a obchodní podmínky a následně dojde k vygenerování závazné objednávky, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky, s nimiž je Kupující povinen se seznámit a zvlášť je odsouhlasit zaškrtnutím příslušného políčka na Webovém rozhraní. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či emailem.

6. Kupujícímu bude bezodkladně po odeslání objednávky odesláno na jeho e-mailovou adresu automatické potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Přijetí objednávky bude Kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. V potvrzovacím e-mailu s objednávkou jsou uvedeny následující informace:

i. Fakturační adresa Kupujícího

ii. Dodací adresa Kupujícího

iii. Doplňující komentář Kupujícího vztahující se k provedené objednávce

iv. Číslo objednávky

v. Datum provedení objednávky

vi. Seznam položek v objednávce a jejich cena

vii. Výsledná cena za objednávku

viii. Kupujícím zvolený způsob platby

ix. Způsob dopravy

x. Kontaktní informace na provozovatele obchodu www.padesatosm.cz

xi. Odkaz na obchodní podmínky


7. V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke Kupní smlouvě může Kupující kontaktovat Prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.


IV. Dodání Předmětu prodeje

1. Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu dle Kupní smlouvy. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího, příp. okamžikem, kdy Zboží osobně předá Kupujícímu v případě osobního odběru dle čl. I odst. 9 těchto obchodních podmínek.

2. Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

3. Pokud Kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího, ani za odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího. Pokud Kupující v rozporu s Kupní smlouvou řádně dodané Zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání Zboží ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Kupující v rozporu s Kupní smlouvou zboží nepřevzal.

4. Doba dodání

i. Doba dodání Předmětu koupě vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

ii. Zboží, které je skladem, Prodávající zpravidla dodá do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Přesný termín dodání v rámci této lhůty sdělí Kupujícímu Prodávající nebo třetí osoba zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.

iii. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu bude Kupující informován.

iv. Pokud Kupující při uzavření Kupní smlouvy vyjádří vůli uzavřít Kupní smlouvu jen za podmínky, že Předmět prodeje bude dodán do určitého termínu (fixní smlouva), pak v případě, že Předmět prodeje nebude možné do tohoto termínu dodat, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.

5. Místo určení

i. Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení. Takto stanovené Místo určení je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa určení a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě určení. Veškeré náklady související s přepravou zboží do Místa určení hradí Kupující částkou, která je závislá na množství zboží a tvoří součást Kupní ceny. Prodávající je povinen zabalit Předmět prodeje a zajistit jej pro přepravu tak, aby na Předmětu prodeje nevznikla škoda.

ii. Pokud Kupující přebírá Předmět prodeje od třetí osoby provádějící jeho přepravu do Místa určení, je povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl porušen a reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu v důsledku porušení této povinnosti vznikne. V dalším jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.


V. Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva

1. Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání Předmětu koupě dopravci v místě určeném Kupní smlouvou, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení, v případě osobního odběru dle čl. I odst. 9 těchto obchodních podmínek okamžikem předání Zboží Kupujícímu.

2. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.


VI. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu, a to výhradně platbou předem.

2. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

3. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (ust. § 2119 odst. 1 ObčZ se nepoužije).

4. Platba předem 

a. Kupní cena je Kupujícím hrazena předem, Kupující provede platbu následujícím způsobem:

i. platba kreditní kartou přes platební bránu GP webpay - při volbě tohoto typu placení Kupní ceny platí Kupující okamžitě v průběhu objednávky zadáním údajů své kreditní karty. Provozovatelem této platební brány je Global Payments s.r.o., IČ 04235452, se sídlem V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10. Průběh procesu platby: 1) Kontola údajů: Platební brána ověří zadané údaje vyžadované pro každý typ platby; 2) Ověření (autorizace) transakce: Platební brána platbu zabezpečeným způsobem zpracuje, tj. odešle detaily transakce k vydavateli karty nebo bance, kde má zákazník otevřený účet, který platbu ověří vůči zůstatku zákazníka a buď transakcí schválí nebo zamítne. Vydavatel si také může vyžádat dodatečné ověření zákazníka, například kódem, který mu zašle SMS zprávou; 3) Vygenerování pokynu k platbě: Internetový obchod vygeneruje pokyn k platbě, který předá platební bráně; 4) Zobrazení brány: Kupujícímu se zobrazí platební brána buď přesměrováním, nebo přímo nad Internetovým obchodem. Brána vyčká na volbu platební metody a případně na zadání údajů o platební kartě Kupujícím; 5) Výsledek transakce: Výsledek transakce platební brána zobrazí Kupujícím výsledek zašle také do Internetového obchodu. Transakce se v obou případech zaznamená a uloží.


VII. Slevy

1. Prodávající může při prodeji Zboží dočasně nabízet buď veškeré Zboží, nebo jen určité Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též Zboží jen určitých parametrů. U Zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena Zboží před slevou a cena Zboží po slevě.

2. Prodávající dodává Zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto Zboží. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu prodeje za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.


VIII. Odstoupení od Kupní smlouvy

1. Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou.

2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že dodání Předmětu prodeje není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.

3. Není-li dále stanoveno jinak, pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny po započtení případných pohledávek Prodávajícího bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě pokud tento účet není v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno odstoupení od Kupní smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího.

4. Kupující je v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal, a to obdobným způsobem, který Kupní smlouva stanoví pro uplatňování reklamace. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu dříve, než mu Kupující Předmět prodeje předá nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.

5. Zvláštní ustanovení o odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícího, který je Spotřebitelem: 

a. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění. Využije-li Spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.

b. Kupující, který je Spotřebitelem, však nemůže takto odstoupit od smluv:

i. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a podnikatel před uzavřením Kupní smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy,

ii. o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,

iii. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

iv. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

v. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

vi. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

vii. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

viii. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

ix. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

x. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

xi. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

xii. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a dodavatel před uzavřením Kupní smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy.

c. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel využít formulář umístěný na internetových stránkách Prodávajícího (zde vložit odkaz - formulář zasílám přílohou). Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Předmět prodeje. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Vrácení Předmětu prodeje zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu Sovova 584/2, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice.

d. Při zasílání je Kupující povinen zabalit Zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za Zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit Kupní cenu a náklady na dodání Zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).

e. Pokud Prodávající zjistí, že Kupujícím vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody může Prodávající jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena bude Kupujícímu částka snížená o vzniklou škodu.

f. Náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Kupující.

g. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu stejným způsobem, jakým byla Kupujícím uhrazena. Prodávající je oprávněn vrátit peněžní prostředky Kupujícímu jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Předmětu prodeje, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Předmětu prodeje ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Předmětu prodeje.

h. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Předmětu prodeje, které vzniklo v důsledku nakládání s Předmětem prodeje jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6. Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.


IX. Zpracování osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího.

2. Uzavřením Kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si Kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Prodávajícího, je povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit.


X. Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí Zboží, popřípadě v záruční době.

2. Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje.

3. V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.

4. Za vadu se nepovažuje zejména: 

a. opotřebení Předmětu prodeje způsobené jeho obvyklým užíváním,

b. mechanické poškození nebo závada na věci způsobené Kupujícím, a to zejména nevhodným užíváním věci v rozporu s účelem, k němuž se věc hodí a obvykle užívá, či nevhodnou a neodbornou manipulací s věcí,

c. mechanické poškození nebo závada na Předmětu prodeje vzniklá v důsledku použití věci v rozporu s návodem k použití, který byl přiložen k Předmětu prodeje, nebo v rozporu s pravidly pro užívání Předmětu prodeje, pokud jde o pravidla obecně známá,

d. skutečnost, že Předmět prodeje se nehodí k účelu, pro který byl Kupujícím zamýšlen, pokud má vlastnosti a parametry a je v souladu se specifikací, která byla uvedena u Zboží a je ve velikosti, která byla u Zboží uvedena, popřípadě byla Kupujícím zvolena, hodí se k účelu, pro který se taková věc obvykle užívá nebo který Prodávající pro použití věci uvádí a odpovídá požadavkům právních předpisů.


XI. Práva z vadného plnění

1. Práva při podstatném porušení Kupní smlouvy: 

a. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo:

i. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

ii. na odstranění vady opravou věci,

iii. na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo

iv. odstoupit od Kupní smlouvy.

b. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Projevenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy - viz čl. XI odst. 2. těchto obchodních podmínek níže.

2. Práva při nepodstatném porušení Kupní smlouvy:

a. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny.

b. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

c. Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

3. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady Zboží původně dodané.

4. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Předmět prodeje vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,

b. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

5. Neoznámí-li Kupující vadu Předmětu prodeje včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.


XII. Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět prodeje při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Předmět prodeje převzal:

a. má Předmět prodeje vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu prodeje a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se Předmět prodeje hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke které se věc tohoto druhu obvykle používá,

c. Předmět prodeje odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d. je Předmět prodeje v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e. Předmět prodeje vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Nemá-li Předmět prodeje vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku těchto obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Předmětu prodeje, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na odstranění vady.

3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Předmět prodeje řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

4. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, objednávka Kupujícího a její přijetí ze strany Prodávajícího.

2. V případě, že z Kupní smlouvy, popřípadě ze zákona, vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky nebo e-mailem, který nemusí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit.

3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám.

4. Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@padesatosm.cz. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. zejm. na příslušný živnostenský úřad vykonávající živnostenskou kontrolu, Státní obchodní inspekci, příp. Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků. Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to v písemné formě po dobu dvou (2) let ode dne uzavření Kupní smlouvy a v elektronické podobě po dobu čtyř (4) let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci lhůt stanovených v předcházející větě znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01. 06. 2021.