INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Fyzická osoba - podnikatel Ing. Filip Radkovský, IČ 05593671, adresou sídla Šámalova 728/86, 615 00, Brno - Zábrdovice, (dále jen jako "Podnikatel") v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků (dále též jako "zákazníci"). 

Podnikatel tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako "nařízení"), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákon").

Podnikatel je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. Podnikatel zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává Podnikatel rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).


II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Podnikatel zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, identifikační číslo, adresu bydliště / sídlo společnosti, číslo účtu, email a telefonický kontakt.
  • Údaje o zboží poskytovanému zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace a SMS.
  • Údaje o transakcích mezi Podnikatel a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.


III. Účely a právní důvod zpracování údajů

Podnikatel osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

  • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Podnikatel a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
  • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Podnikatel vztahují. Podnikatel má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
  • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Podnikatel, Oprávněným zájmem Podnikatel může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi Podnikatel a zákazníkem. Oprávněným zájmem Podnikatel může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovaným zbožím.


IV. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany Podnikatel je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností Podnikatel před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi Podnikatel a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat Podnikatel, aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu info@padesatosm.cz. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu.


V. Příjemci osobních údajů

Podnikatel poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. Podnikatel takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům, z jiných než výše uvedených důvodů, je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem Podnikatel. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům, a z jiných než uvedených důvodů, Podnikatel osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.


VI. Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat od Podnikatel přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Podnikatel a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


VII. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Podnikatel a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Podnikatel. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.